Srečanje z novinarji

Izjemno uspešno poslovno leto 2011 za skupino GEN-I; vse pomembnejšo vlogo v poslovanju imajo hčerinske družbe; vstop na meje Turčije; uspešna prodaja končnim odjemalcem; zmaga na razpisu Mestne občine Zagreb za dobavo do leta 2015; Poceni elektrika je presegla 40 tisoč odjemalcev.

Ljubljana, 16. februarja 2012; Danes sta predsednik uprave družbe GEN-I dr. Robert Golob in direktor GEN Energije Martin Novšak zbranim novinarjem predstavila poslovanje skupine GEN-I in nekaj glavnih izzivov leta 2011 za skupino.

»Za nami je uspešno leto; skozi celotno obdobje smo, kljub nekaterim nenačrtovanim izzivom, zagotavljali stabilno in zanesljivo proizvodnjo ter oskrbo z električno energijo; sedež podjetja smo preselili v Informacijsko središče GEN, kjer smo poleg izobraževalnega centra o energetiki in klicnega centra GEN-I, posodobili in nadgradili tudi nadzorni center, ki je zelo pomemben na ravni celotne skupine GEN«, je izpostavil direktor GEN energije, d.o.o., Martin Novšak. Predsednik uprave GEN-I, dr. Robert Golob pa je o letu 2011 povedal: »Bolj ko je dogajanje na trgih burno, od spremembe odnosa Nemčije do jedrske energije in poletne suše oz. nizkih vodostajev, boljši so poslovni rezultati skupine GEN-I. Zakaj? Odgovor je v infrastrukturi za mednarodno trgovanje na 17-ih trgih in sistemu zakupa čezmejnih prenosnih zmogljivosti na 26-ih mejah ter v izjemno visoki odzivnosti skupine GEN-I. Dejansko smo sposobni poiskati in izkoristiti vsako priložnost, ki se pojavi na trgih od Češke do Turčije.«
Zato je skupina GEN-I izjemno uspešno poslovala, čeprav je konkurenca vse hujša, plačilna sposobnost vse slabša in se je v jeseni leta 2011 začel zniževati odjem na strani končnih poslovnih odjemalcev. V poslovnem letu 2011 je skupina GEN-I močno presegla zastavljene cilje, povečala prihodke iz poslovanja glede na leto 2010 za 55 odstotkov, na skupno 1,012 mio. evrov, prodala na vseh trgih dobrih 17,1 TWh električne energije (leta 2010 je bila ta količina 12,8 TWh, kar je za 25 % manj kot lani) in leto zaključila s 14 milijonov evrov čistega poslovnega izida, kar je za skoraj 90 odstotkov več kot predhodno leto, ko je skupina leto zaključila s 7,4 mio. evrov čistega dobička.
Skupina GEN-I je v letu 2011 prek partnerjev pričela s trgovanjem na mejah Turčije, hkrati pa je na področju prodaje končnim poslovnim odjemalcem zabeležila povečanje tržnih deležev v Sloveniji in na Hrvaškem ter ohranila tržna položaja v Italiji in Avstriji. Ključni uspeh prodaje končnim odjemalcem na tujih trgih je povzel predsednik uprave, dr. Robert Golob: »Med izjemne uspehe, ki pa so hkrati pričakovani, saj smo v ta trg usmerili naše sile, štejemo zmago na javnem razpisu Mestne občine Zagreb, s katero smo (kot prvi tuji dobavitelj končnim odjemalcem na Hrvaškem) pridobili posel za obdobje do leta 2015, v skupni višini 24 mioevrov za cca 390 GWh.
Martin Novšak, direktor GEN energije, d.o.o., je poudaril trdno partnerstvo in sodelovanje med GEN-I in njenim polovičnim lastnikom GEN energijo: »Družba GEN-I je v preteklem letu prodala 17,1 TWh električne energije, od tega jih je od bilančne skupine GEN odkupila 2,3 TWh.« Sicer pa je skupna naloga podjetij, združenih v skupini GEN, ki jo že sedmo leto vodi Martin Novšak, varna in zanesljiva proizvodnja električne energije ter nemotena oskrba z njo. Skupina GEN zagotavlja približno 30 odstotkov potreb električne energije v elektroenergetskem sistemu RS. Pri tem so sinergijski učinki različnih virov energije (jedrska, hidro, termo, sončna ter v prihodnje tudi vetrna energija), ki jih pri proizvodnji elektrike izkoriščajo članice skupine, ključnega pomena za zanesljivost oskrbe z energijo.

 
Prodaja končnim odjemalcem in Poceni elektrika
Skupina GEN-I ima vzpostavljeno infrastrukturo za prodajo končnim odjemalcem na tujih trgih v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem. Edini trg, na katerem izvaja množično prodajo gospodinjskim odjemalcem pa je Slovenija. »Sredi leta 2011, ko so se začele prve podražitve cen za slovenska gospodinjstva, smo v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije podali javno zavezo, da do 30. junija 2012 cen ne bomo dvignili. Ta poslovna odločitev za nas ni problematična, ker se cene na trgu na debelo dejansko niso zvišale in ker gre za majhen del našega delovanja, kjer nam je ključno, da ohranjamo tržni položaj najugodnejšega dobavitelja, je pojasnil dr. Robert Golob. Direktor GEN energije Martin Novšak pa je dodal, da je tudi skupini GEN, ki z zagotavljanjem lastnih trajnostnih in stabilnih virov energije daje velik prispevek k zmanjševanju uvozne odvisnosti in h gospodarskemu razvoju države v interesu, da se krepi dobava gospodinjskim odjemalcem. »Izredno smo ponosni, da je blagovna znamka Poceni elektrika in naša ekipa sodelavcev že tretjič zapored prejela naslov »Do odjemalcev prijazen dobavitelj«, je dodal Martin Novšak.

Poceni elektrika od 1. 2. 2012 dobavlja več kot 40.000 gospodinjskim in manjšim poslovnim odjemalcem. Letne količine dobavljene energije gospodinjstvom znašajo 205 GWh, kar predstavlja 6,4 % tržni delež gospodinjskega odjema v Sloveniji. Od konca leta 2010 do konca leta 2011 je prodaja zrasla za kar 120 %.

Komentar poslovnega položaja in rezultatov poslovanja skupine GEN-I
»V predkriznem obdobju smo zasnovali močno poslovno omrežje, dobro vzpostavili delovne procese ter razvili lastno analitsko platformo. V prvih letih krize smo vlaganja na vseh omenjenih področjih povečali. Ne razmišljamo o tem, kdaj bo konec krize. Pridobivamo tržne deleže, povečujemo obrate tako, da rastemo varno in se ne izpostavljamo previsokim tveganjem. V krizi lahko s polnimi pljuči dihaš samo, če si v boljši kondiciji od konkurence. Ena od slovenskih revij je nekoč o upravljanju slovenskega državnega proračuna zapisala: »Smo ga rezali na debelo, bomo piskali tenko«. Skupina GEN-I je kljub mladosti dokaj konservativna pri upravljanju in reže tanjše, kot bi morebiti lahko. V šestih letih smo se povzpeli med tri največje mednarodne trgovce v širši regiji. In med prvimi nameravamo ostati. Želimo zagotavljati delovna mesta strokovnjakom, uspešno trgovati v širši regiji in dobavljati poceni električno energijo slovenskim gospodinjstvom. Še naprej hočemo postavljati nove kakovostne standarde na področju dobave končnim odjemalcem. Mislim, da na pravi način prispevamo svoj del v spopadu slovenskega gospodarstva in države s svetovno gospodarsko krizo,« je poslovni položaj skupine GEN-I komentiral predsednik uprave dr. Golob.
»Več kot 80 odstotkov prihodkov skupina ustvari s trgovanjem. V preteklem letu smo sodelovali z več kot 150 strateškimi poslovnimi partnerji, na 17-ih trgih, in zlasti na manj likvidnih trgih jugovzhodne Evrope zabeležili občutno rast naših tržnih deležev ter utrdili naš položaj med zanesljivimi, odgovornimi in uglednimi akterji na področju trgovanja z električno energijo v širši regiji,« je ocenil leto 2011 z mednarodnega vidika Martin Novšak. Na poslovanje sta vplivala predvsem marčevski skok cen zaradi sprememb v nemški jedrski politiki in poletna suša, ki je vplivala na nizke vodostaje in s tem na manjšo proizvodnjo električne energije, pri čemer je značilnost leta tudi ta, da so se povečale razlike med cenami v zahodni in cenami na trgih jugo-vzhodne Evrope. Tudi v tej razliki je bila priložnost za uspeh skupine GEN-I, katere mednarodno trgovanje med drugim sloni na zagotavljanju močne pokritosti trgov s čezmejnimi prenosnimi zmogljivostmi. »To nam omogoča izkoriščanje tržnih razmer na različnih trgih in hkrati tudi razpršenost tveganja,« je zaključil pregled dogajanja v preteklem letu direktor GEN energije Martin Novšak.

 

 

Aktualne novice