Komercialni zapisi GEN-I uvrščeni na Ljubljansko borzo

Namen izdaje komercialnih zapisov je tekoče kratkoročno financiranje poslovanja izdajatelja ter razpršitev baze kratkoročnih dolžniških investitorjev med banke in institucionalne investitorje.

Obrestna mera komercialnega zapisa znaša 4,30 % letno. Komercialni zapis je diskontni vrednostni papir, kar pomeni, da so obresti obračunane vnaprej ter se ob vplačilu komercialnega zapisa odštejejo v obliki diskonta od nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Obresti se izračunajo z uporabo navadnega obrestnega obračuna in dekurzivnega načina obrestovanja, pri čemer se upošteva dejansko število dni do dospelosti in 360 dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti in se obračunajo za obrestno obdobje, ki se začne dne 15.2.2013 in konča na dan dospelosti komercialnega zapisa dne 10.2.2014. Skladno z navedenim ni izplačila obresti, obveznosti iz naslova komercialnega zapisa so izplačane ob dospelosti dne 10.2.2014 v znesku nominalne vrednosti komercialnega zapisa.

Komercialni zapisi so bili izdani v okviru postopka javne ponudbe, za katero ni potrebno uporabiti pravil o objavi prospekta ter drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnost, kakor jih predpisuje ZTFI v 2. poglavju. V prvi prodaji je celotno izdajo komercialnih zapisov vpisalo 37 kupcev. Po opravljenem vpisu in vplačilu so bili komercialni zapisi izdani v nematerializirani obliki ter vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d. z oznako GEN01 in ISIN SI0032500512.

S komercialnimi zapisi se bo trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana, in sicer na segmentu Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi. Pred začetkom trgovanja objavljamo Predstavitveni dokument ob uvrstitvi komercialnih zapisov družbe GEN-I d.o.o., z oznako GEN01, v trgovanje na organiziranem trgu.

NLB d.d. je opravljala za izdajatelja vse storitve in aktivnosti organizacije in izvedbe prve prodaje komercialnih zapisov, izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD in uvrstitve komercialnih zapisov na organiziran trg.

Predstavitveni-dokument-ob-uvrstitvi-GEN01-na-organiziran-trg.pdf

Aktualne novice