GEN-I, d.o.o. uspešno izdal obveznico in komercialne zapise

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba GEN-I, d.o.o. objavlja naslednje sporočilo:

Družba GEN-I, d.o.o. objavlja informacijo, da je uspešno zaključila sočasno izdajo dolžniškega vrednostnega papirja – obveznice ter instrumenta denarnega trga – komercialnega zapisa. Izdaji sta bili s strani investitorjev odlično sprejeti, saj je družba s strani zainteresiranih vlagateljev prejela zavezujoče ponudbe v vrednosti, ki je za 2-krat presegla napovedan znesek zadolžitve družbe na kapitalskem trgu.

Namen izdaj je financiranje kratkoročnega in trajnega obratnega kapitala izdajatelja ter razpršitev strukture virov v primerjavi z bančnim kreditiranjem.

Družba GEN-I je ob prvi prodaji izdala obveznico z ročnostjo 45 mesecev in obrestno mero 2,4 % letno ter komercialne zapise z ročnostjo 360 dni in obrestno mero 1,1 % letno.

Po opravljenem vpisu in vplačilu sta finančna instrumenta izdana v nematerializirani obliki ter vpisana v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., in sicer obveznica z oznako GE02 in ISIN SI0032103812 ter komercialni zapisi z oznako GEN07 in ISIN SI0032502138.

Kot je že običajno, bo s komercialnimi zapisi možno trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana, in sicer na segmentu Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga. Tokrat pa bo na ljubljansko borzo prvikrat uvrščena tudi obveznica družbe GEN-I, kar je verjetno tudi eden izmed razlogov za tako veliko zanimanje investitorjev.

Ponudba oziroma prva prodaja obveznic je bila izvedena v Republiki Sloveniji skladno z določbami Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) na podlagi izjeme glede obveznosti objave prospekta za nekatere vrste ponudb vrednostnih papirjev v skladu z 49. členom ZTFI.

Ponudba oziroma prva prodaja komercialnih zapisov je bila izvedena preko postopka javne ponudbe, za katero ni potrebno uporabiti pravil o objavi prospekta in drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti po 2. poglavju ZTFI. Pred začetkom trgovanja objavljamo Predstavitveni dokument ob uvrstitvi komercialnih zapisov družbe GEN-I d.o.o. Prospekt za uvrstitev obveznic GE02 v trgovanje na organiziranem trgu bo objavljen po njegovi potrditvi s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev.

NLB, d.d. je opravljala za izdajatelja vse storitve in aktivnosti organizacije ter izvedbe prve prodaje in izdaje obveznice v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD ter uvrstitve obveznice na organiziran trg.

Nova KBM, d.d. je opravljala za izdajatelja vse storitve in aktivnosti organizacije ter izvedbe prve prodaje oziroma izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD ter uvrstitve komercialnih zapisov na organiziran trg.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe GEN-I, d.o.o., http://www.gen-i.si/, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe GEN-I, d.o.o.

Ljubljana, 29. 6. 2018                                                                 

 

Aktualne novice