GEN-I, d.o.o. uspešno izdal 12-mesečne komercialne zapise in 3 letno obveznico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba GEN-I, d.o.o. objavlja naslednje sporočilo:

Družba GEN-I, d.o.o. objavlja informacijo, da je uspešno zaključila prodajo instrumentov denarnega trga - 360-dnevnih komercialnih zapisov, z oznako GEN05, v skupni nominalni vrednosti 27 milijonov EUR ter 3 letne obveznice, z oznako GE01, v višini 13 milijonov EUR. Obe izdaji sta bili s strani investitorjev dobro sprejeti, saj je vrednost zavezujočih ponudb s strani zainteresiranih vlagateljev presegla želen obseg zadolžitve.

Namen izdaje komercialnih zapisov in obveznice je kratko do srednjeročno financiranje trajnostnega obratnega kapitala ter razpršitev virov financiranja med banke in institucionalne investitorje.

Komercialni zapisi in obveznica sta bili izdani v okviru postopka javne ponudbe, za katero ni potrebno uporabiti pravil o objavi prospekta ter drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti, kakor jih predpisuje ZTFI v 2. poglavju.

V prvi prodaji je celotno izdajo komercialnih zapisov vpisalo 12 investitorjev. Po opravljenem vpisu in vplačilu so bili komercialni zapisi izdani v nematerializirani obliki ter vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d. z oznako GEN05 in ISIN SI0032501619. Obrestna mera komercialnega zapisa znaša 1,40 % letno. S komercialnimi zapisi se bo trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana, in sicer na segmentu Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi. Pred začetkom trgovanja objavljamo Predstavitveni dokument ob uvrstitvi komercialnih zapisov družbe GEN-I d.o.o.

V prvi prodaji je celotno izdajo obveznic kupilo 5 investitorjev. Po opravljenem vpisu in vplačilu je bila obveznica izdana v nematerializirani obliki ter vpisana v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d. z oznako GE01 in ISIN SI0032103655. Obrestna mera obveznice znaša 2,40 %.

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. je opravljala za izdajatelja vse storitve in aktivnosti organizacije in izvedbe prve prodaje komercialnih zapisov, izvedbo enake storitve za obveznico pa je družba GEN-I, d.o.o. zaupala Novi Ljubljanski banki.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe GEN-I, d.o.o., http://www.gen-i.si/, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe GEN-I, d.o.o.

Datum: 13. 7. 2016

 

 

Aktualne novice